Política de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals

APLITELC BERGUEDÀ, S.L.U., dedicada a l’execució i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió i de quadres elèctrics, té com a objectiu fonamental proporcionar als clients serveis de qualitat que responguin a les exigències vigents i conjuntament acordades, aportant solucions reals a problemes concrets i per altra part protegir i millorar el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, complint i respectant la legislació, vetllant per la seguretat i salut en el lloc de treball, oferint als nostres clients l’alternativa de serveis cada dia més respectuosos amb l’entorn: fomentant activitats de reciclatge, reutilització, reducció de residus, i optimització del consum de recursos.


La qualitat i la protecció del medi ambient i la prevenció de riscos laborals, és un compromís de l’empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge d’APLITELC BERGUEDÀ, S.L.U. que s’identifiqui amb la professionalitat i qualitat del servei als nostres clients. Per assolir la màxima satisfacció dels clients i treballar en adequades condicions de seguretat i salut i respectant el medi ambient, aplicarem i orientarem el nostre sistema per assolir els següents objectius:

 • Proporcionar els mitjans adequats perquè tot el personal pugui identificar i eliminar lliurement els obstacles que impedeixin millorar la qualitat, en l’harmonia de l’entorn ambiental i la prevenció de riscos laborals en el seu lloc de treball i la prevenció d’accidents e incidents, coordinant totes les accions per aconseguir la millora continua.
 • Utilitzar els recursos i minimitzar els impactes ambientals, gestionant adequadament els residus generats en les nostres activitats.
 • Considerar la millora continua un objectiu permanent, que incrementi la qualitat percebuda pels nostres clients i la prevenció de la contaminació.
 • Implicació de les noves tecnologies, més netes i eficaces disponibles, econòmicament viables i potenciar l’ investigació tecnològica i el desenvolupament de les energies renovables.
 • Donar a conèixer l’empresa en àmbits territorials cada vegada més amplis.
 • Corregir les no conformitats que es produeixin, però posant mitjans en la prevenció per evitar la repetició.
 • Considerar l’execució dels terminis de les comandes, la puntualitat i mantenir la confiança entre els nostres clients i proveïdors com a punts claus en la gestió quotidiana de l’empresa.
 • Afavorir un ambient participatiu entre els empleats, integrant-se en l’objectiu comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i els suggeriments de millora.
 • Aconseguir la plena satisfacció del client mitjançant l’estricte compliment dels requeriments contractats.
 • Complir puntualment la legislació i normativa aplicable, així com les lleis medi ambientals i les de prevenció de riscos que ens siguin d’aplicació i a aquelles organitzacions i/o col·lectius dels quals formem part.
 • Potenciar la formació necessària per aconseguir una equip de personal altament qualificat. Implicar i motivar al personal a fi d’aconseguir la seva participació activa i creadora en la gestió del Sistema de Gestió Integrat.
 • Aconseguir una bona gestió del risc i de les oportunitats que puguin afectar a l’empresa, implementar objectius i plans de millora i dotar l’empresa dels mitjans necessaris per aconseguir-los.

La present política de qualitat, medi ambient i riscos laborals es comunicada a tots els treballadors de l’empresa, mitjançant la seva exposició en les instal·lacions de la mateixa i es troba a disposició pública, tenint accés qualsevol persona externa de l’empresa que així ho desitgi.

Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política es revisada per a veure si es necessari afegir o modificar algun punt per un canvi en la forma d’actuació de l’Empresa, permetent d’aquesta manera que es trobi en tot moment adequada al funcionament integral de l’empresa.


Robert Molas Cardona
-Direcció-
Novembre 2016

 

Descarregar en pdf

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI