Manteniment

Per assegurar que les vostres instal·lacions estan en un correcte estat d'ús i que no us provocaran problemes inesperats que poden derivar en despesses ecònomiques importants (aturada de la producció, incompliment dels terminis d'entrega, reparació costosa, etc...) us proposem realitzar el manteniment preventiu.

El manteniment preventiu consisteix en la realització de controls periòdics que permeten detectar errors o defectes abans que produeixin avaries més greus que causin pèrdues més importants a la vostre empresa. Disposem d'un servei de termografies que ens permet realitzar el manteniment preventiu i corregir els defectes minimitzant els danys en la instal·lació.

La normativa al respecte de:

- Instal·lacions d'Alta Tensió: Segons el RD 337/2014 referent a Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació cal realitzar una inspecció per un Organisme de Control Autoritzat cada 3 anys. 

I segons la ITC-22 del RD 337/2014 totes aquestes instal·lacions han de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada com la nostre.

- Instal·lacions de Baixa Tensió: Segons el RD 842/2002 referent a instal·lacions que distribueixin energia elèctrica, generin electricitat pel consum propi i a les receptores cal realitzar una inspecció per un Organisme de Control Autoritzat cada 5 anys. 

Desprès de formalitzar un contracte de manteniment per a les vostres instal·lacions d'Alta o Baixa tensió us oferim el servei d'acompanyament en les inspeccions periòdicques amb els Organismes de Control, gestionant els tràmits necessàris.

També us podem ajudar en qualsevol tipus d'averia de les vostres instal·lacions i assesorar-vos en la decisió que sigui més convenient per vosaltres.

 

 

{phocamaps view=map|id=3} or {phocamaps view=link|id=3|text=Map}

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI